ПрАТ "Лекхім-Харків"

Код за ЄДРПОУ: 22676945
Телефон: 057-754-35-56
e-mail: alla@lekhim.net.ua
Юридична адреса: 61115 м. Харків, вул. Северина Потоцького, 36
 
Дата розміщення: 31.07.2018

Особлива інформація на 30.07.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.07.2018Припинено повноваженняЧлен Правлiння Товариства, Директор з виробництваДейнека Дмитро Юрiйовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
У зв'язку iз змiнами дiючого складу Правлiння Товариства: Рiшенням Наглядовї ради Приватного акцiонерного їтовариства "Лекхiм-Харкiв" вiд 30.07.2018 року (протокол № 2 вiд 30.07.2018 року) прийнято рiшення, у зв'язку з припиненням з 27.07.2018 року трудової дiяльностi в Товариствi директора з виробництва, члена Правлiння Товариства Дейнека Дмитра Юрiйовича вiдкликати його як члена Правлiння з займаної посади i вважати повноваження такими що припиненi з дати прийняття даного рiшення Наглядовою радою Товариства - 30.07.2018 року. Посадова особа - Член Правлiння Товариства, Директор з виробництва Дейнека Дмитро Юрiйович не надав згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтент не володiє. Перебував на посадi з 12.04.2016р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.07.2018ОбраноЧлен Правлiння Товариства, Директор з виробництваЛозова Ксенiя Вiкторiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
У зв'язку iз змiнами дiючого складу Правлiння Товариства: Рiшенням Наглядовою радою Товариства Приватного акцiонерного товариства "Лекхiм-Харкiв" вiд 30.07.2018 року (протокол № 2 вiд 30.07.2018 року) прийнято рiшення, у зв'язку з призначенням з 30.07.2018 року на посадi директора з виробництва Лозової Ксенiї Вiкторiвни, обрати її членом Правлiння Товариства з дати прийняття даного рiшення Наглядовою радою Товариства - 30.07.2018 року, на термiн до 30 квiтня 2019 року, включно (на строк дiї чинного складу Правлiння). Посадова особа - Член Правлiння, Директор з виробництва Лозова Ксенiя Вiкторiвна не надає згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, на протязi останнiх п'яти рокiв перебувала на посадi начальника цеху iн`єкцiйних лiкарських засобiв Товариства. Посадову особу обрано на термiн до 30 квiтня 2019 року, включно (на строк дiї чинного складу Правлiння). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.