ПрАТ "Лекхім-Харків"

Код за ЄДРПОУ: 22676945
Телефон: 057-754-35-56
e-mail: alla@lekhim.net.ua
Юридична адреса: 61115 м. Харків, вул. Северина Потоцького, 36
 
Дата розміщення: 04.08.2017

Особлива інформація на 01.08.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, зо є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

101.08.2017140882.500354007.00039.797
Зміст інформації:
Змiст iнформацiї: Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину-01.08.2017 р.; Назва уповноваженого органу, що його прийняв - Загальнi збори акцiонерiв, (Протокол № 2 вiд 01.08.2017 р.); Предмет правочину - укладання угоди з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"" про надання банкiвських послуг та пiдписання Товариством договорiв та iнших документiв з Банком вiд iменi Товариства Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдносно законодавства - 140 882,5 тис. грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 354 007 тис. грн.; Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках); Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПрАТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ" - 20 093 660, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах акцiонерiв - 19 542 040, кiлькiсть голосуючих, що проголосували "за" - 19 542 040, "проти" - немає, "утримались" - немає.